Jelen adatvédelmi szabályzat az olcsodolgok.hu oldal adatkezelését szabályozza.

A regisztráció ill. a vásárlás során megadott személyes adatokat (felhasználónév, jelszó, név, szállítási,- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) a mindenkori hatályos jogi szabályoknak megfelelően eljárva, a lehető legbiztonságosabban kezeljük. A BitLine Kft felelősséget vállal azért, hogy a kezelt adatokat harmadik személy részére, az érintett külön hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé.

 

Definíciók:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján az érintett közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik, különösen az érintett neve, azonosító száma, helymeghatározó adata, online azonosítója valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és egyértelmű kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel beleegyezését adja nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, betekintés, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, egyéb módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatfeldolgozás: az adatkezelő nevében történő adatkezelés, illetve az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely szerződés alapján az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

adatvédelmi incidens: biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Adatkezelésre irányadó jogszabályok:

Az adatkezelő a személyes adatok feldolgozását (akár gépi vagy manuális módon rögzített) és azok kezelését az alábbi jogszabályi háttér alapján gyakorolja:

 

EU 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: „GDPR”)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről („Fgytv.”);

2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról („Be.”);

2000. évi C. törvény – a számvitelről („Számv. tv.”);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről („Eht.”);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”),

2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról („Postatv.”).

Adatkezelő:

 

Név: BitLine Informatika Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2462 Martonvásár, Béke utca 47.

E-mail: admin@bitline.hu

Telefonszám: +3620-2209928

Képviselő: Kalmár Gábor (ügyvezető)

Adószám: 26367985-2-07

Statisztikai szám: 26367985-6209-113-07

Cégjegyzékszám: 07-09-029089

 

Tárhely szolgáltató:

Név: BlazeArts Kft.

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1/8

Cégjegyzékszám: 03-09-109150

Adószám: 12539833-2-03

 

Személyes adatok kezelése:

Személyes adatot/adatokat kizárólag az alábbiakban feltüntetett táblázatban meghatározott célból kezelünk és tárolunk. Kizárólag olyan személyes adatokkal dolgozunk, ami a cél megvalósulásához szükséges. A természetes személy, (Vevő) személyes adatait a weboldalon történő regisztrációval, termék megrendelésével, számlázási eljárással, vevők nyilvántartásával, megrendelések teljesítésével, számviteli kötelezettségek teljesítésével, vásárlókkal történő kapcsolattartással, vásárlási szokások elemzésével, célzottabb kiszolgálással, direkt marketing tartalmú megkeresésekkel kapcsolatosan, célhoz köthetően kezeli.

 

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre és a megőrzési idő

TevékenységAmit rögzítünkCélIdőtartam
Honlap látogatásFelhasználó IP címe, látogatás időpontja, megtekintett oldal címeTechnikai okok, felhasználói statisztika készítéseTárolás max. 1 hónap
Online regisztrációFelhasználói név, jelszó, e-mail címFelhasználó azonosításVisszavonásig, regisztráció törlésével
Online vásárlásFelhasználói név, jelszó, e-mail cím, név, számlázási,-és szállítási cím, telefonszámÜgyfelekkel való kapcsolattartás, üzleti kapcsolat lebonyolításaVisszavonásig, regisztráció törlésével
„Hírlevélre” feliratkozásFelhasználói név, jelszó hask kódja, e-mail cím, regisztráció időpontja, regisztráció kori IP címeÜgyfél tájékoztatása, kiemelt ajánlatok, promóciók, újdonságokról értesítésekVisszavonásig, regisztráció törlésével
NyereményjátékNév, email cím, telefonszámÜgyfél nyereményjátékban való részvétele.

(Személyes adatai kezeléséhez való önkéntes hozzájárulás.)

 

 

Nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek az adatok, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.
Kapcsolatfelvétel

 

Kapcsolatfelvétel során megadott adatok.Valamely termékkel kapcsolatban választ adunk ÖnnekKapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
Rendelés feldolgozása

 

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.A megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlen.Adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Számla kiállítása

 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.Jogszabályoknak megfelelően törvényi kötelezettség a számla kiállitása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettségének teljesítése.

 

 

 

 

Kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Adatkezelés a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Garanciális ügyintézés

 

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma, a megvásárolt termék neve és jellemzői.Garanciális panaszok kezelése érdekében történik.A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

 

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma, a megvásárolt termék neve és jellemzői.

 

Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik.A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

 

Hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

 

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.Regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozáskor az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.A hozzájárulást később tudni kell igazolni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Marketing célú adatkezelések

 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, ha volt, akkor korábban megvásárolt termék neve és jellemzői.A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés.

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, ha volt, akkor korábban megvásárolt termék neve és jellemzői.

 

Az adatkezelés célja az Ügyfél részére reklámanyagok megjelenítése, küldése. (Személyes adatai kezeléséhez való önkéntes hozzájárulás.)A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Remarketing

 

Cookie-k segítségével valósul meg.A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

 

Adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele. Személyes adat kezelése (előzetes, megfelelő tájékoztatást követően) csakis az érintett regisztrált/vásárló hozzájárulásával történik.

Adatbiztonság:

A regisztráció/vásárlás során megadott adatok kezelését úgy hajtjuk végre, hogy biztosítsuk az érintett(ek) magánszférájának védelmét. Az adatokat megfelelő óvintézkedésekkel védjük az alábbiaktól: jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, sérülés, hozzáférhetetlenné válás. Az adatok biztonságát, fejlett technikai intézkedéseinkkel biztosítjuk. Az adatkezelés során fokozottan figyelünk az alábbiakra: titkosság, sértetlenség, rendelkezésre állás.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

  • a hozzájárulás visszavonásának joga
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog
  • tiltakozáshoz való jog
  • hordozhatósághoz való jog.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Az érintett(ek) írásbeli vagy szóbeli formában az alábbi elérhetőségeken érvényesíthetik:

Név: BitLine Informatika Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2462 Martonvásár, Béke utca 47.

E-mail: admin@bitline.hu

Telefonszám: +3620-2209928

Előzetes tájékoztatási kötelezettség:

Az érintett regisztrált/vásárló,-val előzetesen közöljük, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, adatkezelés céljáról, az adatkezelésre és a feldolgozásra jogosult személyről, időtartamáról és hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 

Cooki-k kezelése:

Az oldalon használt sütik alkalmazásáról előzetes tájékoztató olvasható. A felhasználó be tudja állítani a saját számítógépén, hogy böngészője engedélyezze vagy tiltsa le a cooki-k alkalmazását, viszont ezek álltal válik a honlap használata és látogatása könnyebbé. Célja, hogy lehetővé tegye a felhasználói élményt és a böngészést.

Weboldalunk ideiglenes és állandó cookie-kat használ. Ön bármikor jogosult a böngészőjéből kitörölni a cookie-kat vagy blokkolni azokat az eszközén. Ez azonban hatással lehet a Webshop-unk működésére. A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – titkos, véletlenszerűen generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is lehetővé teszi.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy látogatóink hogyan használják weboldalunkat és erről információt gyűjtsünk. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – célja: weboldalunk fejlesztése, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának elősegitése.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). Ezeket csak bizonyos cél al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

 

Közösségi oldalak, közösségi média (Facebook, Twitter, Instagram, Pintrest, Linked in)

Az Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn. Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Hírlevél adatbázis:

A 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról és a 2001. évi CVIII.– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény szabályozása alapján hírlevél csak akkor kerül kiküldésre , ha az érintett regisztrált/vásárló hozzájárulását adja. A vásárláshoz kötelezően nem kötjük hozzá a „hírlevélre” feliratkozást. Ez csak egy plusz lehetőség a regisztráció során. Leiratkozáskor megszűnik a további hírlevél kiküldése, egyúttal az érintett személyes adatai is törlésre kerülnek. A lehetőséget leiratkozó link segítségével is biztosítjuk.

 

Adatkezelés és ügyfélkapcsolat:

  1. évi CVIII.– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény alapján a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (termék megrendelés) nyújtására irányulnak az alábbiak:

– szerződés létrehozása

– tartalmának meghatározása, módosítása

– teljesítésének figyelemmel kísérése

– díjak számlázása, azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

– a megrendelt termék(ek) vásárlásából eredő díjak számlázásához szükséges természetes személyazonosító adatok és lakcím

– a megrendelt termék(ek) bevételének időpontjára, helyére vonatkozó adatot

– személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha a vásárló megrendelt termék(ek) szolgáltatásához feltétlenül szükségesek azokat is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

Adattovábbítás, a személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt termék kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A BitLine Kft az alábbi megbízott részére továbbítja a vásárlók személyes adatait:

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zrt.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Telephely: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38, ”B” épület

Adószám: 25034644-2-10

Cégjegyzékszám: 10-10-020309

E-mail cím: info@foxpost.hu

Telefonszám: 06-1-999-0-369

 

Továbbított adatok köre: (a szállítás ill. az online fizetés lebonyolítása érdekében) telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, email cím.

Az érintettek köre: a szállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Adatkezelés célja: a megrendelt termék kézbesítése a megadott helyre ill. /az online vásárlás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 30 35 44 789

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Panasz és bírósági jogorvoslat:

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett jogainak megsértése ill. a személyes adatok kezelése közben felmerülő további probléma esetén bírósághoz fordulhat a bírósági illetékességi szabályok alapján.

Jelen Adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének ideje: 2019.01.01.

Vissza a tetejére